START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

מוסקבה
תל אביב

מועצת העסקים ישראל-רוסיה הינה ארגון ציבורי, לא-פוליטי, אשר מטרתו העיקרית היא הקמתם וביסוסם של קשרים עסקיים ישירים ויצירת תנאי שיתוף פעולה נוחים בין ארגונים וחברות של מדינת ישראל והפדרציה הרוסית.

מטרה זו ניתן להשיג באמצעות מתן מידע על תחומי שיתוף הפעולה הפוטנציאליים, ובעזרת גיוסם של החברות והארגונים מישראל ומרוסיה לקחת חלק בפרויקטים משותפים, הן במדינות הללו והן במדינות אחרות, בתחומים של בריאות, השקעות, חינוך והשכלה, חקלאות, ביטוח, תקשורת, תחבורה, כספים, איכות הסביבה ואנרגיה.

להלן תחומי הפעילות העיקריים של מועצת העסקים ישראל-רוסיה:

מחקרי שוק ייעודיים, ביצוע הערכת של שוק המוצרים ושוק השירותים, מתן ייעוץ בנושאי תכנון וניהול עסק בישראל וברוסיה;

הערכת מומחים של מפת התחרות, סיוע בחיפוש ובחירה של שותפים עסקיים ברוסיה בישראל;

ליווי משפטי של עסק, יישוב סכסוכים משפטיים; הליכי הסמכה;

ארגון ישיבות, כנסים, מפגשים, פורומים עסקיים, ״שולחנות עגולים״ בישראל וברוסיה;

סיוע באירוח של נציגים עסקיים ומשלחות מחו׳׳ל, סיוע בארגון וליווי משא ומתן ופגישות עסקיות;

יצירת קשרים ישירים בין גופים עסקיים ברוסיה ובישראל;

ביצוע עבודה אנליטית;

השכלה עסקית;

הפצת מידע אודות מוצריהן של החברות השונות (אתרי אינטרנט ענפיים, הפצת ידיעות עסקיות).

This post is also available in: רוסית, אנגלית